24-godzinny program opieki technicznej

Przeglądy techniczny systemu detekcji gazów w kotłowni już od 120,00zł
Zapraszamy do nowego działu INFORMACJE TECHNICZNE znajdującego się w zakładce OFERTA
 
Firesys > Oferta > Zabezpieczenia przeciwpożarowe w budownictwie > Informacje Techniczne_1  

WPROWADZENIE:

Współczesne obiekty budowlane, ze względu na różnorodność przeznaczenia i stawiane im wymagania muszą zostać zabezpieczone w odpowiedni sposób przed skutkami działania pożaru. Dobierając systemy biernych zabezpieczeń ppoż. musimy brać pod uwagę specyfikę danego obiektu oraz przepisy prawne:

Prawo budowlane.

Rozporządzenie „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie”.

Techniczne środki biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych rozwiązań budowlanych, służących do ochrony właściwości konstrukcji budynku oraz zapobieganiu rozprzestrzeniania się pożaru sprowadzają się do wykonania w odpowiedni sposób:

• oddzieleń przeciwpożarowych, tj. ścian, stropów,
• zamknięć otworów w tych oddzieleniach (np. komunikacyjnych, transportowych, wentylacyjnych) poprzez zastosowanie np. drzwi przeciwpożarowych, klap przeciwpożarowych,
• przepustów instalacyjnych (np. kablowe, wodno−kanalizacjne itp.),
• zwiększenia odporności konstrukcji na działanie ognia np. przez impregnowanie ogniochronne materiałów palnych, obudowywanie lub nakładanie specjalnych powłok wpływających na odporność ogniową elementów nośnych budynku, np. stalowych, betonowych.

Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym „każdy obiekt budowlany należy projektować, budować, użytkować i utrzymywać zgodnie z przepisami techniczno budowlanymi oraz zasadami wiedzy budowlanej w sposób zapewniający spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:

bezpieczeństwa konstrukcji,
bezpieczeństwa pożarowego,
bezpieczeństwa użytkowania,
• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
• ochrony przed hałasem i drganiami,
• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegrody”.


ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY
W sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 
Dział VI
Bezpieczeństwo pożarowe

Rozdział 1
Zasady ogólne

 § 207.1. Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający w razie pożaru:

1) nośność konstrukcji przez czas wynikający z rozporządzenia,
2) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu,
3) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki,
4) możliwości ewakuacji ludzi, a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

 § 232.1 Ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a występujące w nich otwory – obudowane przedsionkami lub zamykane za pomocą drzwi przeciwpożarowych bądź innego zamknięcia przeciwpożarowego.

 § 234.1 Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów.


ODPORNOŚĆ OGNIOWA:

Jest to zdolność elementów budynku do zachowywania określonych właściwości podczas pożaru przez określony czas. Inaczej mówiąc jest to czas do osiągnięcia przez dany element stanu granicznego nośności, izolacyjności lub szczelności ogniowej.

Odporność ogniowa jest zasadniczym parametrem elementów budynku z uwagi na właściwości przeciwpożarowe. Określa się ją na podstawie klasy odporności pożarowej budynku.

KRYTERIA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

R – nośności ogniowej

E – szczelności ogniowej

I – izolacyjności ogniowej

KRYTERIA UZUPEŁNIAJĄCE

W – natężenia promieniowania

M – odporności na oddziaływania mechaniczne

C – samozamykalności

S – dymoszczelności,

D(Tkr) – skuteczności ogniochronnej (Tkr – temperatura krytyczna wyrażona w stopniach Celsjusza)

pH – ciągłości dostawy energii przez kable o średnicy przewodów do 2,5 mm,

H – ciągłości dostawy energii przez kable o średnicy przewodów równej lub większej niż 2,5 mm.

 czytaj więcej: Skuteczne zabezpieczenie przeciwpożarowe.

<<< wstecz